|

Poezi nga Libri “Nënë Tereza- shpirti i dritës së amshuar”

Nga: Rrok Berisha

Rrok Berisha

Poezi nga Libri “Nënë Tereza- shpirti i dritës së amshuar”

Në 100 vjetorin e lindjes së Nënës Terezë

PO TË MOS ISHE TI 

 

Po të mos ishe Ti

Bota më ndryshe do të ishte

Shumë jetë e shpirtra do të shuheshin në vetmi

Për mungesë dashurie

Nga përbuzja

Indiferenca

Nënçmimi

Trend i botës

Gonxhe Iliriku

 

Po të mos të ishe Ti

Me vonesë do të zgjoheshim

Nënë e njerëzores

 

 

 

IF YOU WERE NOT

 

If you were not

This world would be different

Many lives and souls would be extinguish

For lack of love

From despite
Indifference
Humiliation
Trend of world

Illyrian Gonxhe

 

If you were not

We would awake with delay

Mother of humanity

 

 

 

II (PSE S’MËSOJMË?)

 

Pse gjithë kjo xhelozi

Brendapërbrenda nesh

Brenda një gjenit një gjaku

 

Dhe kjo dhemb

 

Pse s’mësojmë

Ta duam vetveten

Mos ta urrejmë tjetrin

 

 

Ndoshta një ditë do të kuptojmë

Pjesën e lutjes,

Ta flakim të keqen që ndan e përçan

Ndezur në zemra e shpirt dashurinë

Sipas shembullit tënd-Nënë

 

 

Lutu për ne e lumnueshmja

Nënë e Dashurisë

Se  tjetërsimi është i kobshëm

 

 

 

II (WHY CAN’T WE LEARN TO?) 

 

Why all this jealousy

Within our self

Within one gene one blood

 

And it hurts

 

Why don’t we learn

To love oneself

Not to hate each other

 

Perhaps one day we will understand

The part of the prayer

To remove the evil which divides  and cuts across

The excited love in the heart and the soul

According to your example – Mother

 

Pray for us the beatified

Mother of love

That, baneful alienation is

 

 

 E VEÇANTË

 

Shembull i mirësisë

Dritë e botës

Kripë e tokës

Pasuri e skamnorëve

Mike e të vetmuarve

Ngushëllim i të përbuzurve

Shpresë e re

Dashuri e pambarim

 

Nga Illyricum Sacrum

 

 

 

 AN EXCEPTIONAL PERSON

 

An example of the kindness

A light of the world

A salt of the earth

A wealth of the poor

A friend of the lonesome

A consolation of the disdained

A new hope

An endless love

 

From the Illyricum Sacrum

 

 

DUAN TË TË PERVETËSOJNË

 

Të duan për vete

E asgjë nuk mësuan nga dashuria Jote

 

Në kërkim të vetvetes

Ata

Mohojnë gjenin tënd

(s)e kurrë nuk thonë

Ati ynë…

 

Asgjë nuk mësuan nga thjeshtësia dhe shenjtërimi Yt

 

Mbi themelet e rrënuara

Të shtëpive e katedraleve shqipe

Tash kinse ngrenë tempuj

 

 

THEY DESIRE TO ACQUIRE YOU

 

The want you for themselves
They learned nothing from Your love

 

In search of themselves

They
Deny thy gene

Because they never say

Our Father…

 

They learned nothing from your simplicity and

sanctification

 

On the ruined foundations
Of the Albanian homes and cathedrals
Now allegedly they build temples

 

 

II (SHQIP)

 

Shkurt e shqip

S’do të ishim madhëri e vetvetes

Pa Ty Ikonë e Dashurisë

As Ti

Kurrë nuk do  të ishe kjo që Je

S’ do të ishe vetvetja-Nënë e dashurisë

S’ do të ishe e lumnueshme

Sikur të mos i takoje rrënjës sime të vjetër

Rrënjës së dashurisë e paqes

 

Gjenin tënd kot përpiqen Nënë

Ta ndryshojnë

 

 

 

II (IN ALBANIAN)

 

To tell the truth
Neither we will be majesty of ourselves
Without You, the Love Icon
Nor You
Would be the one You Are
You would not be yourself-Mother of love
You would not be the blessed
Had not you belonged my old root
Root of love and peace
Your gene, Mother, hopelessly they attempt
To change

 

 

 

III (RRËNUESIT NUK NDËRTOJNË)

 

Në kërkim të formësimit të identitetit të vet

Kërkojnë të të vjedhin madhështinë tënde

Ashtu si të vëllait tënd Gjergjit…

Ashtu siç vodhën e shkatërruan gjeografinë e atdheut

                                          tënd

Veç ta lartësojnë lavdinë e tyre

Duke fshehur krimin pas humanizmit tënd

Ata që të rrënuan faltore e katedrale

Që ndaluan t’i lutesh krijuesit në shqip

 

Rrënuesit  nuk ndërtojnë

 

Ta rrënuan dhe shtëpinë tënde të lindjes

Në emër të ndërtimit të kishës në fe dhe në gjuhën  e tyre

Ndërtuan tempuj të dhunës, përçarjes

Në vendin ku që nga krijimi i botës flitet shqip

 

Rrënuesit  nuk ndërtojnë

 

Ky thukë

Ku mashtrim në emër të besimit dhe të Zotit

Në tokën tonë Dardane

Është i rëndë plumb

 

Rrënuesit shkatërruan vlerat

Dhe kurrë nuk ndërtuan

 

 

III (DESTROYERS DON’T BUILD)

 

In search of shaping their identity
They seek to steal your glory
Like in the case of your brother “Gjergji”/ George …
As they stole and destroyed your homeland’s geography
Only to exalt their glory
Hiding their crime after your humanity
They ransacked temples and cathedrals
Stopped you to pray to the creator in Albanian

 

Destroyers don’t build

 

 

They destroyed you birth home

On behalf of church building in their religion and

                                   language
They built temples of violence, discord
In place where since the start of this world

Albanian language was spoken

 

Destroyers don’t build

 

 

This whim

This deceit in the name of the faith and God

In our Dardanian land

Is as heavy as lead

 

Destroyers destroyed the values

And never build back

 

 

 

IV (GJENI DHE GJAKU)

 

Ti, gjeni dhe gjaku ynë

Madhështi e gjithë gjeografisë sonë të ndarë

Mëshirove edhe ata që shkelën mbi gjakun tonë

Ata që të shanë e të vranë

Duke u dhënë shembull mirësinë e dashurine

 

Mëshirove këta harbutë,

Që s’ ndalen në përvetësime të madhështisë sate

Të shenjtërisë sate

Ta përdorin për qëllim shtypjeje të kombit e gjakut që i

takon

 

Ti nuk ke asgjë të përbashkët me ta

Gjeni Yt nuk është vrastar

Por rrezaton dritë e dashuri

Nënë Shqiptare, Nënë e Mirësisë

 

 

 

IV (THE GENE AND THE BLOOD)

 

You, our gene and our blood

Splendor of all our divided geography
You even forgave those who violated our blood
Those who swore and killed you
By giving them an example of love and kindness

 

You forgave these brutes/barbarians

That can’t stop embezzling your greatness

Your holiness

Using it to pressure the nation and blood you belong to

You do not have nothing in common with them
Your gene isn’t a killer gene

But it radiates light and love

Albanian Mother, Mother of Grace

 

 

DËSHMOVE

 

Se njeriut më shumë se çdo gjë i mungon njeriu

Dashuria i mungon

 

Se nuk ka sëmundje ngjitëse

Kur ke dashuri

 

Se smira dhe shpirti i dobësisë

Vrasin

 

Dëshmove

Formulën e shërimit dhe të mirëqenies së  botës

 

 

 

YOU TESTIFIED

 

That what humans miss the most

Is love

 

That there are no contagious diseases
When you love

 

That spirit of envy and impotence
Kill

 

You testified

The formula of healing and the well-being of the world

 

 

 

II (SËMUNDJET NUK JANË NGJITËSE)

 

Jeta jote

Dëshmi

Njeriu më shumë se për çdo gjë

Ka nevojë për dashurinë njerëzore

Dashuria shëron dhembjen-vetminë

Injorancën, kancerin, sidën, zgjeben…!

Dashuria sjell shpresë për jetë

Për ta jetuar jetën…e vërtetë

Asnjë sëmundje nuk është ngjitëse

Nëse njeriu ka në vete besimin e dashurinë

 

Duhet përpjekje

Ta shërojmë sëmundjen

“Vetminë e përbuzjen”

Me dashuri njeriu

 

 

 

II (DISEASES ARE NOT CONTAGIOUS) 

 

Your life

A testimony

Human being more than anything

Has a need for the human love

Love heals pain, loneliness

Ignorance, the cancer, the HIV, the leper…!

Love brings hope to life

To live life … the true life
No disease is contagious
If the human being has within himself

The confidence and the love

 

There is a need

To cure the illness

“Loneliness and contempt”
With a human loveRelated posts

Mitrush Kuteli, shkrimtari i përjetshëm
Poezi nga Gresa Pirana
AT GJERGJ FISHTA PRINC, I LETRAVE SHQIPE
DREJT NJERI TJETRIT SHKOJMË

Leave a Reply

Archive